מבוא

אתר Wesource (“האתר”) המופעל ע”י עמותת יסמין (“העמותה”)
האמור בתקנון זה מנוסח בלשון זכר לשם הנוחות בלבד. התקנון מתייחס לבני שני המינים באופן שווה.
השימוש באתר כפוף לתנאים המפורטים בתקנון זה.
עצם השימוש באתר מהווה הצהרה מצד המשתמש כי קרא את הוראות תקנון זה, הבין את תוכנו ומהותו והסכים לו. התקנון מהווה חוזה מחייב בין המשתמש לבין העמותה.

השימוש באתר

האתר מאפשר התקשרויות בנוגע לרכש מגוון בצורה נוחה, קלה ובטוחה.
האתר מאפשר למשתמשים הרשומים כרוכשים למצוא ספקים מגוונים שנרשמו לאתר לפי מספר קריטריונים ולשלוח לספקים שנבחרו בקשות להצעות מחיר.
העמותה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את הפעילות באתר בכל עת וכן לשלול זכות שימוש על פי שיקול דעתה בלבד ולמשתמש לא תהיה שום טענה בגין כך.

המידע הנאסף על ידינו

ידוע כי בעת הכניסה לאתר אנו עשויים לאסוף מידע מסוים באופן אוטומטי. מידע זה עשוי לכלול בין היתר כתובת IP, תאריך ושעת הביקור באתר, הדפדפן בו אתם משתמשים, מידע על מערכת ההפעלה של המחשב שלכם ועוד. אנו עשויים גם לאסוף מידע אודות העמודים שהוצגו לכם. הפרטים והמידע האמורים נשמרים במאגר המידע של האתר.
ייתכן ובנסיבות מסוימות ישתמש האתר ב”עוגיות” (Cookies) ואמצעים דומים אחרים, שהינם קבצים קטנים הנשלחים למחשבכם. אמצעים אלה נדרשים לצורך תפעולו השוטף והתקין של האתר, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, ולשם אימות פרטים, כדי להתאים את האתר להעדפותיכם האישיות, לצורכי אבטחת מידע וכן להקלת השימוש החוזר באתר. לתשומת לבכם, במידה ואינכם מעוניינים בקבלת “עוגיות” או במידה ואינכם מעוניינים כי האתר יאסוף מידע אודותיכם, באפשרותכם לשנות את הגדרת דפדפן האינטרנט בו הנכם משתמשים או לחלופין להפסיק לעשות שימוש באתר.
הנכם נותנים בזאת לאתר אישור להחזיק את פרטיכם במאגר האתר לצורך משלוח הצעות שיווקיות עבור הפעילויות של “Wesource”.
האתר יעביר כל מידע הנמסר לו לרשות מוסמכת על פי חוק, ככל שיידרש או ככל שתוטל עליו חובה על פי דין.

אחריות לתוכן של אחרים

“Wesource” אינה יכולה בשום אופן לנטר ו/או לסנן משתמשים באתר ו/או את התכנים המפורסמים בה על ידי המשתמשים. האחריות הבלעדית לשימוש באתר ובשירותיו השונים חלה עליכם בלבד.
“Wesource” משרתת כפלטפורמה בלבד למאגר מידע.
המידע המפורסם באתר אינו מייצג בשום אופן דעות, עצות, אמונות או השקפות עולם של “Wesource” ו-“Wesource” אינה אחראית ולא תהיה אחראית לגבי המידע והתוכן המפורסמים על ידי המשתמשים באתר ו/או החברות והעסקים המוצגים בו, לרבות אמתותו, ו/או דיוקו.
חלק מהתכנים המאוחסנים ב”Wesource” לקוחים ומוצגים באופן אוטומטי באמצעות שימוש באלגוריתם מתוך אתרים של נותני שירות ו/או עסקים מרחבי רשת האינטרנט והם מועלים ומפורסמים באופן ישיר ומבלי של”Wesource” תהיה שליטה, גישה או יד בדבר. על כן אין “Wesource” או מי מטעמה אחראים על פרסום המידע ו/או הצגתו לרבות לכל נזק ו/או פגיעה אשר נגרמה ו/או תגרם לכם ו/או לצדדי ג’ אחרים בשל אמירות, הצהרות, מצגים, תכנים, תמונות ו/או מידע מכל סוג שהוא ובכל מדיה, המועלה ו/או מפורסם ו/או מאוחסן על ידי משתמשי האתר ו/או העסקים המוצגים בו, בין אם באופן ציבורי, בפרופיל האישי או בכל אזור אינטראקטיבי של האתר.
למרות שאין ל”Wesource” חובה לנטר, לסנן, ולערוך כל מידע ו/או תוכן המופץ ו/או מועלה ו/או מפורסם באתר, אנו שומרים לעצמינו את הזכות המלאה לנטר, להסיר, למחוק, לסנן, ולערוך ללא כל אזהרה ו/או הודעה מוקדמת כל תוכן המועלה, מפורסם, מופץ או מאוחסן באתר בכל מועד ובשל כל סיבה שהיא ללא הגבלה, לרבות תכנים המפרים תנאים אלה.
במידה והנכם חשים נפגעים ו/או ניזוקים ממידע ותכנים להם נחשפתם במהלך השימוש באתר, הנכם מסכימים כי באחריותכם הבלעדית להפסיק את השימוש בה, למנוע ולהקטין את הנזק הנגרם לכם.
“Wesource” עובדת בהתאם למדיניות “הודעה והסרה” המקובלת ברחבי העולם בנוגע להפרות ברשת האינטרנט ובעולם הסייבר. במידה ואתם חשים נפגעים מהמידע המפורסם ב”Wesource” ו/או חשים כי הפרו את זכויותיכם, באחריותכם לידע אותנו על הפגיעה ו/או ההפרה ואנו נדאג להסיר את המידע הפוגעני.
למען הסר ספק, בשיקול דעתה הבלעדי של “Wesource” להחליט האם המידע הינו פוגעני ו/או מפר זכויות משתמשים.

שירות ותמיכה

בכל שאלה או בירור, ניתן לפנות אל מנהלי המערכת אשר פרטיהם מופיעים בעמוד הראשי של האתר.

אחריות ושירות

העמותה ו/או היזמים המפעילים את האתר לא יהיו אחראים לכל נזק ישיר או עקיף הנובע מהשימוש או שימוש שגוי במידע הקיים באתר לרבות כל נזק מקרי, מיוחד, עקיף או תוצאתי – ככל שהחוק מתיר זאת.
על משתמשי האתר חלה האחריות וכל סיכון הנובעים מהשימוש ו/או אי השימוש במידע הקיים באתר

אבטחת מידע ופרטיות

עמותת יסמין, כמו גם חברות קשורות וגורמי משנה נוספים הפועלים במיזם “Wesource” רשאים להשתמש במידע הקיים במאגרים הנובעים באתר. מידע זה לא ייחשף ולא ייעשה בו שימוש נוסף למטרות שיווקיות ללא קבלת רשות.
העמותה נוקטת באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע. במקרים שאינם בשליטת מנהלי האתר והעמותה ו/או הנובעים מכוח עליון, לא יהיו העמותה או מפעילי האתר אחראי לכל נזק מכל סוג שהוא, ישר או עקיף, שייגרם למשתמשים, אם מידע זה יאבד ו/או יעשה בו שימוש לא מורשה.
העמותה מתחייבת שלא לעשות שימוש במידע המסופק לה ע”י המשתמשים אלא על מנת לאפשר את השימוש באתר ובהתאם לכל דין.
כפתור “שלח” מהווה הסכמה למיזם “”Wesource או למי מעם המיזם לעשות שימוש במידע על מנת לספק לך מידע נוסף באמצעות אימייל או אחר, על שירותים ומשאבים הקשורים לפעילות המיזם. בנוסף, ניתן יהיה להשתמש במידע זה למטרות סקר שוק.

תניית פטור מאחריות (Disclaimer)

“Wesource” ובכלל זה עובדיה, מייסדיה, מנהליה, הדירקטורים בה, בעלי מניותיה, קבלני המשנה מטעמה, וכל סוכן או נציג אחר מטעמה (להלן: “נציגי “Wesource”), אינם אחראים ולא יישאו באחריות לכל נזק, אובדן או פגיעה בין אם ישירה, עקיפה, משתמעת או תוצאתית (לרבות נזק ממוני, הפסד הכנסות, ואובדן מידע), וכן לא יישאו בעלויות, הוצאות, תשלומים ו/או פיצויים בשל נזקים חוזיים, פיזיים, ממוניים או חומריים אשר נגרמו או יגרמו למשתמשים ו/או לבעלי העסקים ו/או לנותני השירותים המפורסמים באתר בעקבות, בהקשר עם או בשל השימוש באתר.
נציגי “Wesource” אינם אחראים ולא יהיו אחראים בשום אופן לכל טעות, שגיאה, כשל מערכתי, קלקול, קריסה, טעויות שבוצעו על ידי נציגי “Wesource”, וירוסים, או תפקוד לקוי מכל סוג שהוא של האתר.
נציגי “Wesource” אינם אחראים ולא יהיו אחראים בשום אופן לכל נזק אשר נגרם עקב או בשל הסתמכות שלכם על המידע והתוכן המפורסם, מועלה או המאוחסן באתר “Wesource” או בשרתיה.
נציגי “Wesource” אינם אחראים ולא יהיו אחראים בשום אופן לכל נזק אשר נגרם או אשר יגרם לכם בעקבות השימוש באתר והתקשורת שלכם עם משתמשים אחרים ו/או בעלי העסקים ו/או לנותני השירותים המפורסמים באתר ובכלל זה לנזקים ופגיעה עקב מפגשים פיזיים בחיים אמיתיים עם משתמשי האתר. לרבות, אולם ללא הגבלה, מידע, תוכן, טקסטים, תמונות וסרטונים, אשר נוצרו או ייוצרו על ידי צדדים שלישיים, נציגי “Wesource” או משתמשים אחרים.
נציגי “Wesource” אינם אחראים ולא יהיו אחראים בשום אופן לכל נזק אשר יגרם או נגרם לכם בשל ביטול, הסרה או מחיקת החשבון, הפרופיל או הגבלת זכויות השימוש שלכם באתר.
במקרה של נזק כמפורט לעיל הסעד היחיד לו אתם זכאים מנציגי “Wesource” מוגבל לתיקון הטעות, השגיאה, ללא תשלום כל פיצוי והכל בהתאם לנסיבות המקרה הספציפי.
“Wesource” רשאית לבטל ו/או לדחות ו/או לשנות ו/או להזיז כל תוכן ו/או פרסום ו/או נותן שירות ו/או בעל עסק אשר הופיעו באתר וזאת ללא כל הודעה מוקדמת ומבלי שתשמע כל טענה על כך.

קניין רוחני

כל זכויות הקניין הרוחני באתר זה מהוות רכושה הבלעדי של מיזם “Wesource” בבעלות עמותת יסמין ועמותת ציונות 2000.
אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת במידע כלשהו מן האתר ו/או מאתר מכירות זה, אלא אם ניתנה הסכמה לכך מראש ובכתב מטעם הבעלים של מיזם “Wesource” עמותת יסמין ועמותת ציונות 2000.
כל התכנים והמידע באפליקציה מוגנים על ידי זכויות יוצרים ושייכים בלעדית ל ©Wesource. כל הזכויות שמורות. חל איסור להעתיק, לשכפל, לחקות או להשתמש בכל מידע המפורסם, באתר, מופץ או מועלה לאפליקציה על ידי “Wesource” או על ידי כל משתמש, בין אם במידע השלם ובין אם בחלקים ממנו, ללא אישור בכתב מראש מ”Wesource”.
כל העיצוב הגרפי, התמונות, הטקסטים, הצבעים, שילובי ה”מראה והתחושה” של האפליקציה כולל עיצוב המסכים, כותרות, עיצובים, גרפיקה ייחודית ובלעדית, כפתורים, אייקונים, סמלילים, סמלים, וקוד תכנות הינם רכושה הבלעדי של “Wesource” ואין לעשות בהם כל שימוש בין אם פרטי או מסחרי ללא אישור מראש בכתב מ”Wesource”.

דין וסמכות שיפוט

פרשנותו ואכיפתו של תקנון זה ו/או כל פעולה או סכסוך הנובע ממנו יעשו בהתאם לדין הישראלי בלבד ולבית המשפט המוסמך באחד מהמחוזות תל אביב-יפו, חיפה, ירושלים או ב”ש תהא מסורה סמכות השיפוט הבלעדית.

 

אנו משתמשים בעוגיות (Cookies) על מנת לשפר את חווית הגלישה שלך ולשפר את האתר שלנו. על ידי שימוש באתר שלנו, את/ה מסכימ/ה לשימוש שלנו בעוגיות. לקריאת מדיניות הפרטיות שלנו לחצו כאן

דילוג לתוכן